ΑΣΚΗΣΗ Νο 2A - Καμπύλες Σύγκλισης - Αποτόνωσης - Διαμήκες Προφίλ Μετακινήσεων

Opened: Wednesday, 15 March 2023, 4:00 PM
Due: Thursday, 23 March 2023, 11:59 PM

Ανάπτυξη αρχείου EXCEL για τον υπολογισμό των καμπύλων Σύγκλισης – Αποτόνωσης σε κυκλικές σήραγγες (Ελαστοπλαστική Συμπεριφορά) - Διαμήκες προφίλ μετακινήσεων με την μέθοδο Chern et al. 1998

.