Υλικό για την ευστάθεια του μετώπου εκσκαφής σηράγγων

Βοηθητικό υλικό για την ευστάθεια του μετώπου εκσκαφής σηράγγων