3. Μαθησιακοί Στόχοι

Εξοικείωση των φοιτητών με την χρήση αριθμητικών μεθόδων και υπολογιστικών προσομοιωμάτων στην ανάλυση σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων, μέσω της διδασκαλίας, ασκήσεων και την εκπόνηση θέματος. Εξοικείωση στη χρήση του υπολογιστικού προγράμματος PHASE2.