Περιγραφή και περιεχόμενο του μαθήματος

Site: Academic Year 2023-24
Course: Computational Methods of Analysis of Underground Structures
Book: Περιγραφή και περιεχόμενο του μαθήματος
Printed by:
Date: Saturday, 15 June 2024, 2:34 PM

Description

Μεταπτυχιακό Μάθημα των εξής προγραμμάτων ΔΠΜΣ του ΕΜΠ:

1.       Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων (ΣΚΥΕ)

2.       Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών (ΔΣΑΚ

Διδάσκων: Μ. Καββαδάς, Καθηγητής ΕΜΠ (ε.σ.)

Εμαιλ: kavvadas@central.ntua.gr

Webhttp://users.ntua.gr/kavvadas/

Περιγραφή:  Ανάλυση της διάνοιξης, άμεσης υποστήριξης και τελικής επένδυσης σηράγγων με χρήση αριθμητικών (υπολογιστικών) μεθόδων.

Περιεχόμενο του μαθήματος:  Ελαστο-πλαστική ανάλυση των τάσεων και παραμορφώσεων γύρω από κυκλική σήραγγα και παραγωγή καμπύλων σύγκλισης–αποτόνωσης. Ανάλυση της επιρροής του μετώπου εκσκαφής (καμπύλες Panet) – μέθοδος χαλάρωσης της βραχόμαζας. Αρχές των υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης των υπογείων έργων (προσομοίωση του τριδιάστατου προβλήματος σε δύο διαστάσεις). Υπολογιστική ανάλυση της διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης υπογείων έργων (τμηματική εκσκαφή της διατομής, μέτρα προσωρινής υποστήριξης).  Ανάλυση της ευστάθειας του μετώπου εκσκαφής – Ανάλυση μεθόδων βελτίωσης της ευστάθειας του μετώπου. Ανάλυση της φόρτισης της τελικής επένδυσης υπογείων έργων. Πρακτική εξάσκηση στη χρήση του προγράμματος Πεπερασμένων Στοιχείων RS2 (παλαιό PHASE2).

Μαθησιακοί στόχοι: Εξοικείωση των φοιτητών με την χρήση αριθμητικών μεθόδων και υπολογιστικών προσομοιωμάτων στην ανάλυση σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων, μέσω της διδασκαλίας, ασκήσεων και την εκπόνηση θέματος. Εξοικείωση στη χρήση του υπολογιστικού προγράμματος RS2 (παλαιό PHASE2).


1. Περιγραφή του Μαθήματος

Ανάλυση της Διάνοιξης και Υποστήριξης Σηράγγων με χρήση αριθμητικών (υπολογιστικών) μεθόδων.


2. Περιέχομενο μαθήματος / Διδακτέα Υλη

Ελαστο-πλαστική ανάλυση των τάσεων και παραμορφώσεων γύρω από κυκλική σήραγγα (καμπύλες σύγκλισης – αποτόνωσης). Ανάλυση της επιρροής του μετώπου εκσκαφής (καμπύλες Panet) – μέθοδος χαλάρωσης της βραχόμαζας. Αρχές των υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης των υπογείων έργων (προσομοίωση του τριδιάστατου προβλήματος σε δύο διαστάσεις). Υπολογιστική ανάλυση της διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης υπογείων έργων (τμηματική εκσκαφή της διατομής, μέτρα προσωρινής υποστήριξης).  Ανάλυση της ευστάθειας του μετώπου εκσκαφής – Ανάλυση μεθόδων βελτίωσης της ευστάθειας του μετώπου. Ανάλυση της φόρτισης της τελικής επένδυσης υπογείων έργων. Πρακτική εξάσκηση στη χρήση του προγράμματος Πεπερασμένων Στοιχείων PHASE2.3. Μαθησιακοί Στόχοι

Εξοικείωση των φοιτητών με την χρήση αριθμητικών μεθόδων και υπολογιστικών προσομοιωμάτων στην ανάλυση σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων, μέσω της διδασκαλίας, ασκήσεων και την εκπόνηση θέματος. Εξοικείωση στη χρήση του υπολογιστικού προγράμματος PHASE2.