2. Περιέχομενο μαθήματος / Διδακτέα Υλη

Ελαστο-πλαστική ανάλυση των τάσεων και παραμορφώσεων γύρω από κυκλική σήραγγα (καμπύλες σύγκλισης – αποτόνωσης). Ανάλυση της επιρροής του μετώπου εκσκαφής (καμπύλες Panet) – μέθοδος χαλάρωσης της βραχόμαζας. Αρχές των υπολογιστικών μεθόδων ανάλυσης των υπογείων έργων (προσομοίωση του τριδιάστατου προβλήματος σε δύο διαστάσεις). Υπολογιστική ανάλυση της διάνοιξης και προσωρινής υποστήριξης υπογείων έργων (τμηματική εκσκαφή της διατομής, μέτρα προσωρινής υποστήριξης).  Ανάλυση της ευστάθειας του μετώπου εκσκαφής – Ανάλυση μεθόδων βελτίωσης της ευστάθειας του μετώπου. Ανάλυση της φόρτισης της τελικής επένδυσης υπογείων έργων. Πρακτική εξάσκηση στη χρήση του προγράμματος Πεπερασμένων Στοιχείων PHASE2.