Επικαιροποιημένη θεωρητική γνώση και δεξιότητες εφαρμογής απαραίτητες για την απόκτηση διεθνούς επιστημονικής αναγνώρισης στη διαχείριση έργων και κινδύνων:
• ικανότητα καθοδήγησης ομάδας έργου
• τεχνικές επιτυχούς διαχείρισης έργων
• τεχνικές επιτυχούς διαχείρισης κινδύνων
• διασύνδεση οργανωτικής στρατηγικής με διαχείριση έργου

Τύπος : Μάθημα
Γλώσσα : el