Το μάθημα γίνεται κάθε Πέμπτη, 13:45 - 16:30 στο Αμφ1&2 της Σχολής. Το περιεχόμενο της κάθε διάλεξης δίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΒΔ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ
1 Οικοσυστήματα - οργανισμοί: Εισαγωγή στην οικολογία, σύστημα, οικοσύστημα, ορολογία, φυσικοί παράγοντες, οργανισμοί, τροφικές στάθμες. 
2 Οικοσυστήματα – οργανισμοί:  Μεταβολισμός οργανισμών, παραγωγή ενέργειας, φωτοσύνθεση, αναπνοή, περιοριστικοί παράγοντες, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής για την παραγωγή ενέργειας Επίλυση παραδειγμάτων. 
3 Βιογεωχημικοί κύκλοι –αντιδράσεις οξειδοαναγωγής: Κύκλος άνθρακα, κύκλος οξυγόνου, κύκλος αζώτου, κύκλος φωσφόρου,   αερόβια οξείδωση – αναπνοή, BOD, COD, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αναερόβια αναπνοή, μοντέλο ροή ενέργειας. Επίλυση παραδειγμάτων. 
4 Ρύπανση υδάτων: Υδατικά οικοσυστήματα, ρύπανση υδάτων από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αποξυγόνωση, οργανικές ενώσεις στο νερό, θρεπτικά, ευτροφισμός, διαχείριση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων Επίλυση παραδειγμάτων. 
5 Ρύπανση από ανθρωπογενείς δραστηριότητες: Ρύπανση από  αστικά υγρά απόβλητα, μέθοδοι και τεχνολογίες διαχείρισης, περιβαλλοντικά ζητήματα. 
6 Υδατική χημεία: Χημεία νερού, φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού, τρόποι έκφρασης συγκέντρωσης ουσιών στο νερό (συγκέντρωση, μοριακότητα, γραμμοϊσοδύναμο, κ.λπ.). Σκληρότητα, ασθενή και ισχυρά οξέα. Επίλυση παραδειγμάτων 
7 Υδατική χημεία: Ρυθμιστική ικανότητα νερού, ανθρακικό σύστημα, αλκαλικότητα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό.  Επίλυση παραδειγμάτων 
8 Βασικές αρχές χημείας: Αρχή διατήρησης μάζας, Στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων, Επίλυση παραδειγμάτων. 
9 Χημεία Υλικών: ΔΟΜΗ - ΔΕΣΜΟΙ - ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ. Επίλυση παραδειγμάτων 
10 Χημεία Υλικών: ΔΙΑΒΡΩΣΗ -  ΟΞΕΙΔΩΣΗ. Επίλυση παραδειγμάτων 
11 Χημεία Υλικών: κρυσταλλικότητα, κρυσταλλικές ατέλειες, κρυσταλλογραφία-ακτίνες Χ, χαρακτηρισμός και χημικές αντιδράσεις. Επίλυση παραδειγμάτων 
12 Χημεία εδάφους: εδαφογένεση, χημική σύσταση και ορυκτολογία, χημικές ιδιότητες, διεπιφάνεια εδαφών και νερού, ιοντοανταλλαγή, προσρόφηση και συμπλοκοποίηση. Επίλυση παραδειγμάτων. 
13 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Ρύπανση από  αστικά στερεά απόβλητα, μέθοδοι και τεχνολογίες επεξεργασίας και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Last modified: Tuesday, 27 September 2022, 2:48 PM