• Δάνος Μαμάης, Καθηγητής, Συντονιστής, (mamais@central.ntua.gr , 210 772 2901), Ώρες γραφείου για επίλυση αποριών κάθε Τετάρτη 17:30 - 18:30 (Γραφείο 402, 4ος όροφος κτ. Υδραυλικής)
  • Δημήτρης Δερματάς, Καθηγητής (dermatas@central.ntua.gr, 210 772 2835), Ώρες γραφείου θα καθορισθούν
  • Στρατής Μπαδογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής (badstrat@central.ntua.gr, 210 772 1266), ΄Ώρες γραφείου για επίλυση αποριών κάθε Δευτέρα 17:30-18.30, Κτίριο Ηχοτεχνίας

Επικουρική Διδασκαλία

  • Βάλια Ανδρονίκου, ΕΔΙΠ (210 - 772 1610, evan@central.ntua.gr ),  Ώρες γραφείου για επίλυση αποριών κάθε Δευτέρα 12:00 - 14:00 και Τετάρτη 9:00 - 12:00 (Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας, ισόγειο, κτ. Υδραυλικής) 
  • Μαριάνα Γιολδάση, ΕΔΙΠ (210 - 772 2803, mariannarag@yahoo.com

Last modified: Wednesday, 1 November 2023, 11:13 AM