Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται μέσω της επίδοσης των φοιτητών στην τελική γραπτή εξέταση και στις ασκήσεις. Συνολικά οι φοιτητές θα μπορούν προαιρετικά να υποβάλουν κατά την διάρκεια του εξαμήνου 8-9 σειρές ασκήσεων. Στην περίπτωση αυτή η βαρύτητα της βαθμολογίας είναι: Τελική γραπτή εξέταση 70%  - ασκήσεις 30%. Ο βαθμός των ασκήσεων συνυπολογίζεται στην διαμόρφωση του τελικού βαθμού μόνο όταν ο τελικός βαθμός που προκύπτει είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό της τελικής εξέτασης. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν ασκήσεις η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται αποκλειστικά (100%) με βάση την επίδοση των φοιτητών στην τελική γραπτή εξέταση. 

Last modified: Tuesday, 27 September 2022, 12:53 PM