Περιγραφή και περιεχόμενο του μαθήματος

1. Περιγραφή του Μαθήματος

Ανάλυση της Διάνοιξης και Υποστήριξης Σηράγγων με χρήση αριθμητικών (υπολογιστικών) μεθόδων.