Εισαγωγή στη γεφυροποιία. Γεωμετρικός σχεδιασμός γεφυρών. Φορτία οδικών γεφυρών. Ανάλυση και διαστασιολόγηση χαλύβδινων και σύμμικτων γεφυρών

Τομέας: Δομοστατικής
Εξάμηνο: Spring
Type: Course
Free Access: No
Audience: students only
Language: gr