Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των κανονισμών του μηχανολογικού σχεδίου και σχεδίασης στο χέρι, αλλά και στον υπολογιστή, η απόκτηση της γνωστικής επάρκειας ανάγνωσης σχεδίων εξοπλισμού βιομηχανικών διεργασιών και η στοιχειώδης γνώση των στοιχείων μηχανών και των μηχανουργικών κατεργασιών. Ενότητες: Γενικοί κανονισμοί Τεχνικού Σχεδίου Σκοπός και είδη Τεχνικού Σχεδίου. Οργάνωση Σχεδιαστηρίου. Όργανα Σχεδίασης. Όργανα μέτρησης διαστάσεων. Είδη χαρτιού σχεδίασης. Είδη γραμμών. Είδη και τρόποι γραφής. Διαστάσεις και κλίμακες. Υπόμνημα. Γεωμετρικές κατασκευές στο επίπεδο. Γεωμετρικές κατασκευές στον χώρο. Όψεις στο Μηχανολογικό Σχέδιο: Προβολές. Όψεις. εκλογή όψεων προς σχεδίαση. Διαστασιολόγηση: Ανάγκη καταχώρησης διαστάσεων. Κανονισμοί καταχώρησης διαστάσεων. Διαστάσεις σε διάφορα είδη ακμών. Τομές: Πλήρεις Τομές, Ημιτομές ? Ημιόψεις, Τοπικές Τομές και Ειδικές περιπτώσεις τομών. Κατάκλιση όψεων. Σπειρώματα ? Κοχλιοσυνδέσεις: Είδη σπειρωμάτων. Κύρια χαρακτηριστικά και τρόποι μέτρησης σπειρώματος. Τρόποι μορφοποίησης σπειρωμάτων και σχετικές μηχανουργικές κατεργασίες. Εσωτερικά και εξωτερικά σπειρώματα. Συστήματα τυποποίησης σπειρωμάτων. Κοχλίες ? Περικόχλια. Σχεδίαση σπειρωμάτων. Σχεδίαση Στοιχείων Μηχανών και βασική λειτουργία τους: Τυποποίηση, τρόπος σχεδίασης και λειτουργία (α) Ατράκτων, (β) Οδοντωτών τροχών, (γ) Εδράνων κύλισης, (δ) Σφηνών και (ε) Δακτυλίων ασφάλισης. Συμβολισμός Ποιότητας επιφανείας & Συγκολλήσεων Μηχανουργικές κατεργασίες επεξεργασίας επιφανειών, Συμβολισμός Ποιότητας επιφάνειας. Είδη συγκολλήσεων, Συμβολισμός συγκόλλησης. Διαστασιολογικές Ανοχές ? Συναρμογές: Σημασία και συμβολισμός. Σύστημα βασικού άξονα. Σύστημα βασικού τρύμματος. Πεδία ανοχών (κατανόηση & σχεδίαση) Είδη συναρμογών. Πεδίο ανοχής. Γεωμετρικές Ανοχές: Συμβολισμός γεωμετρικών ανοχών και σημασία τους στη λειτουργικότητα συναρμολογημένων συγκροτημάτων. Εισαγωγή στο CAD και χρήση του. Το περιβάλλον του λογισμικού CAD και βασικές εντολές 2D σχεδίασης Σχεδίαση 3D μοντέλων τυπικών εξαρτημάτων. Δημιουργία κατασκευαστικού σχεδίου από 3D μοντέλο. Σχεδίαση συναρμολογημένων συγκροτημάτων.

Type : Course
Language : el